การปรับปรุงถนน
 

การปรับปรุงถนนสายริมน้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมา อบต. ได้รื่้อถนนคอนกรีตออกทราบว่าจะทำการขยายถนนก็ดีใจคิดว่าจะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิมแต่ถนนใหญ่ขึ้น แต่ปัจจุบันทำไมเป็นถนนลูกรังบดอัดประชาชนได้รับความเดือนร้อนมากเนื่องจากถนนเป็นฝุ่น (เดิมเป็นคอนกรีตก็ดีอยู่แล้ว) อยากทราบว่าทาง อบต. มีโนบายอย่างไรต่อไปคะ จะทำเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิมได้เมื่อไร

เขียนโดย   คุณ กมลวรรณ

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10.27 น. [ IP : 134.236.243.12 ]  
 

     ทาง อบต.โพกรวมต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรมา ณ โอกาสนี้ และขอเรียนชี้แจงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ดังนี้

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้รับงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,633 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,532 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ วงเงินงบประมาณ 4,248,300 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เจ การโยธา เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
          ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออกเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออกแล้ว แต่มิได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาในการสัญจร โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกจะประสบปัญหาในการสัญจรอย่างมาก
      ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงานก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างก็มิได้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมจึงได้บอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เจ การโยธา  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ที่ สห 71202/ว 1021 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

      และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมได้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  วงเงินงบประมาณ 457,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11.40 น. [ IP : 110.77.159.217 ]  
 

ในส่วนของการดำเนินการต่อไป ทาง อบต.โพกรวม ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7 ตำบลโพกรวม
   ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน่วยงานออกแบบและมีวิศวกรรับรองแบบแปลนถนนสายดดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้แบบแปลนเรียบร้อยแล้วจะเร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปเขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11.47 น. [ IP : 110.77.159.217 ]  
 
 

อบต.โพกรวม ขอเรียนชี้แจงกรณีให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม

      อบต.โพกรวมได้กำหนดให้รถบรรทุกน้ำดำเนินการรดน้ำดับฝุ่นในถนนสายดังกล่าวทุกวันในช่วงเวลาประมาณ 10.00น. ของทุกวัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
      โดยอบต.โพกรวมจะเร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สาายรหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 , 7  

      อบต.โพกรวม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ อบต.โพกรวม

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 08.59 น. [ IP : 110.77.159.139 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,446,938 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com