หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒)  
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน พิเศษ 285 ง หน้า 186 วันที่ประกาศ  13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม  
เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561


หลักการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนผู้ใช้น้ำประปา
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑   ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบล  เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 11.37 น. โดย สำนักปลัด อบต.

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,587,447 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com